اين واحد صنفی از سال 1988 در زمینه خدمات ماشین کاری و قطعه سازی با مدیریت هرایر آراکلیان آغاز به کار نموده و با حفظ ارتباط متقابل با مشتریان فعالیت خود را تا به امروز نیز ادامه داده است.